A- A A+

Logo web

  • El Conveni que RELLA pugui signar amb la institució o entitat que fa la demanda de col·laboració pot determinar quin o quins tipus de compensacions podrà rebre'n, inclosos els econòmics. En qualsevol cas, sempre que es pacti una compensació econòmica, serà amb la finalitat de cobrir les despeses que l'acció pugui comportar.

  • En cap cas, un soci o sòcia de RELLA ha de ser remunerat econòmicament per la seva aportació a l'entitat o institució objecte de la col·laboració. En tot cas, l'única percepció econòmica que podrà rebre serà la que li compensi la despesa pròpia per desplaçaments o altres despeses similars.

  • El/la jubilat/ada de RELLA pot intervenir en tots els camps de l'àmbit educatiu en què cregui que està preparat per fer-ho. En cap cas serà un lloc de treball que pugui ocupar de manera continuada i remunerada un/a professional en actiu. Les possibles funcions a dur a terme poden ser de col·laboració, d'assessorament, d'acompanyament i d'orientació.

  • Les tasques a realitzar han de ser complementàries de les que estiguin realitzant els professionals en actiu. Les feines d'assessorament són les més idònies, realitzades preferentment fora de l'horari escolar.

  • La nostra intervenció serà en projectes i activitats que tinguin una temporalitat determinada. Aquests han d'estar vinculats a la dinàmica educativa dels centres on es desenvolupin. Caldrà, doncs, mantenir contactes amb els claustres i equips de les institucions implicades.

  • El/La jubilat/ada soci/sòcia de RELLA es compromet a mantenir informada l'Associació de les seves activitats de voluntariat en el sentit i àmbits descrits en el present document.


5. Organització i gestió
Els passos a seguir per organitzar la participació voluntària de socis i sòcies de RELLA en un projecte promogut per qualsevol estament o institució aliena a la nostra Associació són els següents:

La Junta Directiva proposarà a l'entitat demandant la signatura d'un Conveni de col·laboració en què, com a mínim, han de quedar explicitats els punts següents:

 

6. Paper de l'Associació en el compliment d'aquest Codi ètic
Un dels criteris bàsics quant a un document com aquest és que ha de ser compartit per tothom qui l'ha de complir. I pensem que la seva redacció amb les aportacions de tothom ha estat la millor manera d'establir des del primer moment una paternitat i maternitat compartides i, per tant, una acceptació generalitzada dels seus principis.

Quant a l'Associació, té el dret i l'obligació de vetllar pel compliment del present codi d'actuació per part dels seus/de les seves associats/ades quan actuïn com a tals, tal com queda determinat en aquest document. Per dur-ho a terme, en realitzarà un seguiment periòdic. Arribat el cas pot explicitar el seu desacord amb una actuació que no respecti aquests principis i adoptar les mesures que cregui convenients.

Degut a les dificultats que comporta establir els límits de qualsevol acció de voluntariat, RELLA es compromet a revisar periòdicament el present Codi ètic per tal d'anar-lo adaptant a les diferents situacions que es puguin anar plantejant al llarg de les actuacions dels seus socis i de les seves sòcies.

(1) Vegeu Annexos 

 
 

ANNEXOS

 
 
 
carta_voluntariat-1
carta_voluntariat-2
carta_voluntariat-3
 
 
 
 

Correu electrònic