A- A A+

Logo web

Opinió dels/les mestres sobre la seva formació inicial

Mida de lletra:

El meu escrit intenta complementar el que ja s'ha explicat anteriorment sobre la col·laboració de Rella en la Formació inicial dels mestres.

 

Escric com a membre del grup que té la tasca de recollir l'opinió i les vivències de mestres de menys de 20 anys d'experiència, sobre la Formació inicial que varen rebre a la Universitat. El grup el formem 6 persones de l'associació i dues del MIF que fan feines de secretaria i organització.

 

La feina que estem desenvolupant es pot situar en dues fases ben delimitades. En la primera vàrem realitzar una sèrie de trobades, en les quals també varen assistir el Miquel Martínez i l'Enric Prats, tots dos professors de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, on vàrem establir els objectius que volíem aconseguir en les trobades amb els diferents mestres: saber la seva experiència personal en relació als seus estudis de magisteri, la seva valoració a partir de la posada en pràctica de la seva docència i les consideracions i propostes que feien per tal de millorar la formació inicial actual. Aquesta primera fase del treball va ser molt interessant ja que ens va permetre activar les nostres vivències personals, compartir criteris i posar en comú les nostres opinions sobre el tema en qüestió. Entre tothom vàrem anar elaborant un seguit de qüestions que es relacionaven directament amb els aspectes clau de la formació dels mestres; en cito alguns a tall d'exemple: competències que haurien de tenir els mestres quan surten de les universitats, importància de les pràctiques en la formació inicial, què caldria canviar del model de pràctiques actual, com s'ajusta la realitat actual de l'escola a les noves formes d'ensenyament-aprenentatge que es pretén transmetre en la formació inicial, integració del mestre/a novell/a a l'equip d'escola, model d'escola que defensa la formació inicial, formació que es dóna sobre la gestió de les emocions, la gestió dels conflictes, la convivència als centres, l'educació en valors, etc... En la segona fase cada membre del grup ha contactat amb els mestres que volia entrevistar i hem començat les converses sobre els diferents temes del qüestionari que hem elaborat en la primera fase. En la realització de les entrevistes tenim el suport informàtic de dues persones de la Universitat que enregistren i transcriuen el contingut de les diferents trobades i que posteriorment seran les encarregades de fer el buidatge de les converses. En aquests moments no tenim encara resultats ni conclusions de les aportacions dels mestres entrevistats, però el que sí que ja podem dir és com en són d'interessant els contactes que estem fent!

 

Encara que hem d'esperar a tenir el treball acabat per fer-ne una valoració exacta, podem dir que aquesta demanda que Rella ha rebut de la Universitat és molt important per desenvolupar l'objectiu de l'associació que vol fomentar la col·laboració dels ensenyants jubilats en actuacions que facin arribar la seva experiència professional a la comunitat educativa. A partir d'ara cal continuar treballant, acabar la roda d'entrevistes amb els mestres més novells i treure'n les conclusions perquè reverteixin en el Programa de Millora i Innovació en la Formació Inicial dels Mestres, després potser caldria valorar si aquest tema el considerem prou important per continuar-ne el debat i la reflexió dins l'activitat de la nostra associació. Ja veurem!

 

Hermínia Villà

 

RELLA i la Formació inicial dels mestres

Correu electrònic