A- A A+

Logo web

Antics Estatuts de RELLA

Mida de lletra:

RELLA
Associació de mestres i professorat jubilats

Estatuts

Article
1
. Es constitueix
l’associació RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES I PROFESSORAT JUBILATS
sense ànim de lucre, per temps indefinit, amb les finalitats que
preveu l’article 2. Aquesta Associació regula la seva activitat
d’acord amb allò que estableix la Llei 4/2008 de 24 d’abril, de
llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del
dret d’associació i, els seus Estatuts.

Article
2
.
RELLA, Associació de mestres i professorat  jubilats, té per
finalitats:

1)Acollir
els mestres i professorat jubilats, que creuen que junts, amb el seu
criteri i experiència, poden ajudar a millorar l'escola catalana,
sobretot l’Escola Pública.

2)Acollir
els materials professionals dels mestres i professorat jubilats
acumulats durant la seva carrera professional. Referenciar,
classificar i ordenar aquestes deixes. Buscar les seus adequades on
dipositar-los amb garantia. Tot plegat amb la voluntat de posar
aquests materials a disposició de persones i institucions
interessats en la seva consulta.

3)Escoltar,
potenciar, contrastar i difondre les iniciatives individuals
relacionades amb el món de l’Educació i coordinar-les entre
semblants per trobar solucions i sortides amb més facilitat i força.

4)Fomentar
la col·laboració de l’Associació a través dels seus membres en
actuacions singulars o continuades en els centres educatius, àmbits
de formació inicial i contínua i en altres entitats que ens semblin
adequades. També atendre i canalitzar les demandes que ens arribin.

5)Oferir
a la comunitat educativa l'experiència professional del professorat
jubilat.

6)Exigir
el desenvolupament i aplicació de les lleis que tracten de
l'aprofitament de l’experiència professional dels docents jubilats
i col·laborar-hi.

7)Organitzar
tota mena d’activitats per construir l’opinió de l’Associació
respecte a temes concrets d’actualitat o no. Cercar i utilitzar els
mitjans més adequats per difondre l’opinió de l’Associació
davant la societat.

8)Tenir
representació en totes les instàncies educatives que creiem
oportunes per expressar el nostre criteri per mirar d’influir en
les decisions que s’hi hagin de prendre.

9)Afavorir
la continuïtat de la culturització dels associats informant,
difonent i organitzant, conferències, lectures. exposicions,
pel·lícules, concerts, obres de teatre i dansa i també excursions,
sortides, viatges i altres activitats.

10)Vetllar
per la millora de les condicions pedagògiques i  laborals dels
últims anys de feina dels companys i companyes en actiu, partint de
la nostra experiència i en contacte amb l’Administració
educativa, els sindicats i la FMRPC.

11)Orientar
els companys i companyes que estan a punt de jubilar-se sobre les
activitats possibles a dur a terme en la nova etapa.

12)Difondre
aquests objectius per tot Catalunya per aglutinar i donar suport a
tots els jubilats i jubilades que ja estan fent i faran tasques en el
seu territori. Utilitzar tots els mitjans al nostre abast per
comunicar-nos-hi a fi que el fet de pertànyer a l’Associació no
suposi cap mena de sobrecàrrega de temps, feina o diners.

13)Impulsar
grups locals que comparteixin els objectius de Rella i oferir-los
ajut i coordinació no onerosa.

14)Mantenir-nos
independents ideològicament i econòmica.

Article
3
. La seu social
de Rella és c/ Varsòvia 73, esc 2 àtic (08041) de Barcelona. Aquest
domicili podrà ser modificat per acord de la Junta Directiva.

Article
4
.
Rella desenvolupa principalment la seva activitat a Catalunya i a les
terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua de
l’Associació i la que serà usada habitualment en tots els seus
actes i publicacions. Les funcions d’aquesta Associació
s’exerceixen principalment a Catalunya.

Art.5.
Són òrgans de govern de Rella, l’Assemblea General i la Junta
Directiva

Article
6
. Els membres de
l’Associació, els seus drets i les seves obligacions.

1.Poden
formar part de l’Associació totes les persones físiques i
jurídiques que de manera lliure i voluntària tinguin interès en la
seva finalitat. Els socis podran tenir la consideració de socis
numeraris, honoraris i adherits.

Pel
que fa a les persones físiques. Cal que tinguin capacitat d’obrar
i siguin majors d’edat.

2.Seran
socis numeraris de Rella els i les docents jubilats i jubilades que
demanin ser-ho i que siguin acceptades per la Junta Directiva i
ratificades per l’Assemblea General.

Els
drets dels socis numeraris són:

a)
Participar en les activitats de Rella per complir els objectius de
l’article 2.

b)
Utilitzar els serveis de l’Associació i prendre part en les seves
activitats.

c)
Exercir el dret de veu i vot en les assemblees de Rella i exercir
tots els altres drets reconeguts en aquests Estatuts i en la
legislació vigent.

d)
Ésser informat de les activitats de l’Associació i dels acords
presos per tots els seus òrgans.

e)
Dirigir-se a la Junta Directiva i a l’Assemblea General quan cregui
que els seus drets han estat vulnerats.

f)
Ser candidat i dimitir de qualsevol càrrec que ostenti a
l’Associació.

g)
Tots els altres que preveu la legislació vigent.

Els
deures dels socis numeraris són:

a)
Complir aquests Estatuts i els acords vàlids que prengui l’Assemblea
General i la Junta Directiva de Rella.

b)
Complir les obligacions del càrrec que exerceixi i de la tasca que
hagi acceptat.

c)
Pagar la quota periòdica acordada per l’assemblea.

d)
Mantenir una actuació pública en la línia dels principis i els
objectius de l’Associació.

e)
Tots els altres que preveu la legislació vigent.

3.
Seran socis honoraris de Rella les persones físiques, socis
numeraris o no de l’Associació, que pels seus reconeguts mèrits
siguin proposades com a tals per la Junta Directiva o per deu socis
de l’Associació i que siguin acceptades per l’Assemblea General
.

4.
Seran socis adherits de Rella les entitats, grups, etc., dedicats a
activitats relacionades amb les finalitats estatutàries de
l’Associació que demanin ser-ho i que siguin acceptats per la
Junta Directiva i l’Assemblea General. La sol·licitud d'adhesió
ha de ser acordada per l’òrgan competent de l'Entitat sol·licitant
i presentada la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre
la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a
l’Assemblea General més immediata.

5.Els
drets i deures dels socis honoraris i adherits s'especifiquen en el
Reglament de Règim Intern.

6.
Són causes per ser donat de baixa de l'associació :

a).
Que ho decideixi la persona física o jurídica interessada, que ha
de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

b).
No satisfer les quotes fixades.

c).
No complir les obligacions estatutàries.

Article
7.
Són òrgans
de govern de Rella l’Assemblea General i la Junta Directiva

1.
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de Rella i està
formada amb igualtat de drets per tots els socis numeraris i
honoraris que hi assisteixin.

2.
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop a
l’any i en sessió extraordinària sempre que ho acordi la Junta
Directiva o ho sol·liciti una tercera part dels socis amb dret a
vot. Les convocatòries per a totes les assemblees generals s’hauran
d’enviar als socis, per correu electrònic i/o per escrit, amb una
antelació mínima de deu dies abans que tingui lloc. La convocatòria
indicarà, com a mínim, el lloc, dia i hora de la reunió i l’ordre
del dia, que haurà d’incloure necessàriament un apartat de precs
i preguntes. Les sessions de les assemblees generals seran en primera
convocatòria i, si no hi hagués el quòrum d’un terç dels
associats, al cap de mitja hora, una segona convocatòria, que serà
vàlida sigui quin sigui el nombre de socis presents.

Tret
del que diu l'article 13.1 dels estatuts presents, els acords
s’adoptaran per majoria simple de vots, és a dir, quan els vots
afirmatius siguin més que els negatius. Per als casos excepcionals
l'Assemblea i/o la Junta Directiva en decidirà la proporció. Per al
còmput de la majoria no es tindran en compte ni les abstencions ni
qualsevol altra manifestació de voluntat que no sigui concretament
favorable o desfavorable a la proposició que se sotmeti a votació.

3.
Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o
presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir,
successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de
més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi
el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4.
El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han
de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte
de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al
començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta
de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans,
de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a
disposició dels socis i sòcies al local social.

5.
Són funcions de l’Assemblea General:

a)
L’aprovació de les actes de les seves reunions.

b)
L’aprovació de les propostes de modificacions dels Estatuts.

c) L’aprovació de les línies
generals d’actuació de Rella i el control de la gestió dels
càrrecs de la Junta Directiva.

d) L’aprovació dels comptes
de l’exercici que fineixi i del pressupost del següent.

e) L’acceptació de nous socis
de l’Associació i la resolució de l’exclusió dels que
escaigui.

f)
L’elecció i la revocació dels membres de la Junta Directiva.

g) L’aprovació de la creació,
modificació o supressió de seccions, comissions o equips de
treball, a proposta de la Junta Directiva.

h
) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

i )Aprovar el Reglament de Règim
Intern i les seves modificacions.

j) Ratificar, si escau, la baixa
disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la
Junta Directiva per faltes molt greus.

k) Resoldre sobre les qüestions
que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de
l’associació.

Article
8
. Junta
Directiva

1.
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i
administració de Rella i actuarà com a òrgan executiu de
l’Assemblea General. Es reunirà, com a mínim, un cop al
trimestre.

2.
La Junta Directiva està formada per un president, un vicepresident,
un secretari, un tresorer, i un mínim de tres vocals. Els càrrecs
han de ser exercits per persones diferents.

3.
Els càrrecs de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea
General per un termini de quatre anys, tret que a l'Assemblea
s'acordi prorrogar-los excepcionalment durant un altre mandat si les
circumstàncies així ho recomanen. La seva renovació serà per
meitats cada dos anys. En la primera renovació seran renovats el
president, el tresorer i els vocals parells (2, 4, 6...). Les vacants
de la Junta Directiva que es puguin produir entre dues eleccions
reglamentàries seran proveïdes per la Junta Directiva amb caràcter
interí fins a les eleccions reglamentàries immediates.

4.
El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al
Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel
secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que
ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou
secretari/ària.

5.
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament

6.
El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini
reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a)
mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques,
o extinció, en el cas de les jurídiques

b)
incapacitat o inhabilitació

c)
renúncia notificada a l’òrgan de govern

d)
separació acordada per l’Assemblea General

e)
qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

7.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir
en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc.
Mentrestant, seran proveïdes per la Junta Directiva amb caràcter
interí fins a les eleccions reglamentàries immediates

8.Els
acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre
d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En
iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta
de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és
procedent.

Art.9.Presidència,
Vicepresidència,  Secretaria, Tresoreria i Vocalies.

9.1.
Són funcions del President de Rella:

a)
Ordenar la convocatòria de l’Assemblea General i de les reunions
de la Junta Directiva, i presidir-les.

b)
Tenir cura de l’execució dels acords de l’Assemblea General i de
la Junta Directiva.

c)
Exercir a tots els efectes la representació de l’Associació.

d)
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les
quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

e).
El President/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel
Vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la
Junta, per aquest ordre.

9.2.
Són funcions del Vicepresident de Rella:

a)
Substituir el President en les seves absències i sempre que
convingui.

b)
Actuar amb l’autoritat delegada del President en tots els afers que
aquest li encomani.

9.3.
Són funcions del Secretari de Rella:

a)
Convocar, per ordre del President, l’Assemblea General i les
reunions de la Junta Directiva.

b)
Donar fe dels acords presos a les reunions de l’Assemblea General i
de la Junta Directiva i aixecar les actes corresponents.

c)
Estendre les certificacions oportunes en nom de Rella.

e)
Redactar la memòria anual.

9.4.
Són funcions del tresorer de Rella:

a)
Recaptar i custodiar els fons de l’Associació. Signar tots els
rebuts de cobrament o pagament d’acord amb el President.

b)
Percebre les quantitats assignades a Rella per qualsevol concepte.

c)
Lliurar les despeses autoritzades pel President o per la Junta
Directiva d’acord amb el pressupost i amb les disponibilitats de
tresoreria.

d)
Redactar la memòria anual de Tresoreria i el projecte de pressupost
que s’han d’aprovar per la Junta Directiva i l’Assemblea
General.

9.5.
Són funcions dels vocals:

a)
Les pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva.

b)
Aquelles que la Junta Directiva les encomani com a responsables o
coordinadors de comissions de treball, grups, equips o àrees de
responsabilitat (temàtiques o territorials).

Article
10
. La Junta
Directiva podrà constituir comissions o ponències de caràcter
permanent o puntual que podran ésser coordinades pel vocal de la
Junta Directiva que aquesta designi.

Article
11
. Els socis
podran organitzar al si de Rella les seccions territorials (locals o
comarcals) o temàtiques, equips de treball, grups i comissions que
creguin convenient per desenvolupar els seus objectius. Els grups de
treball que proposin qualsevol activitat inclosa en les finalitats de
Rella podran integrar nous socis i simpatitzants, i les seves
conclusions, informes o parers no seran obligatòriament vinculants
ni per a la Junta Directiva ni per a l’Associació i han d'estar
signats només pel grup. El procediment de constitució i de
dissolució l’establirà la Junta Directiva o l’Assemblea de
Rella.

Règim
econòmic

Article
12
.

1.
Els recursos econòmics de  Rella es nodreixen de:

a)
les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b)
les subvencions oficials o particulars

c)
les donacions, les herències o els llegats

d)
les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin
obtenir-se

2.
Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la
proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva.

3.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques
—que s'han d’abonar, segons el que disposi la Junta Directiva—
i quotes extraordinàries.

Article
13
.
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el
31 de desembre.

Article
14.
En els
comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de
crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del
president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per
poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes.

Art.15.
El règim disciplinari

1.L'òrgan
de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes
infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a
l’expulsió de l'Associació, segons el que estableixi el Reglament
de Règim Intern.

2.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència
d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta
Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada
i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període
de 15 dies.

3.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la
ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que
tingui lloc.

Article
16.

1.
Rella no podrà ésser dissolta mentre vint dels seus socis vulguin
continuar-la. La dissolució sols podrà acordar-se per majoria
absoluta en una Assemblea General extraordinària convocada a aquest
efecte.

2.
Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets
de l'Associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent.

3.
L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora
sempre que ho cregui necessari.

4.
Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat
personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les
obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

5.
El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar
directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que,
en l'àmbit territorial d'actuació de l'Associació, hagi destacat
més en la seva  activitat a favor d'obres benèfiques.

6.
Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan
referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són
competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no
confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada a aquest efecte.

7.
Aquests Estatuts són reformables únicament en una Assemblea General
convocada a tal efecte.

Article
17
. Aquests
Estatuts, elaborats per la Junta Gestora provisional per encàrrec de
l’Assemblea Constituent celebrada el 26
de gener del 2011,
entraran en vigor un cop hagin estats aprovats per l’Assemblea
General.

Diligència
per fer constar que aquests Estatuts s’han aprovat en l’Assemblea
General de data .

El/la
Secretari/ària Vist-i-plau

El/la
President/a

Nom
i cognoms Nom i cognoms

Correu electrònic