Relacions institucionals

Jornada de treball sobre l'Institut Escola

Mida de lletra:
Benvolgudes i benvolguts,
Us convidem a participar de la JORNADA DE TREBALL SOBRE L'INSTITUT ESCOLA que es realitzarà el proper dissabte 21 d'octubre de 2017 al Tecnocampus de Mataró.
L'aforament és limitat i necessitem reserveu les places que es tancaran per ordre d'inscripció per tal d'acotar el quòrum. Volem fer una jornada àgil i productiva on situarem el tema de l'institut escola i la necessitat de reformular el model i aplicar-lo a Catalunya.
Us adjuntem l'enllaç on trobareu aquesta i altra informació (díptic i programa de la jornada):
Per ins­criure's cal OMPLIR EL FORMULARI.

Pre­te­nem avan­çar i cla­ri­fi­car el que volem dir amb aquest terme, valo­rar les diver­ses pos­si­bi­li­tats de rea­lit­za­ció –pros i con­tres que sor­gei­xen- i més enllà dels aspec­tes més for­mals donar relle­vàn­cia en el que hau­ria de ser clau, els aspec­tes peda­gò­gics que hau­rien d'infor­mar aques­tes pro­pos­tes. Totes les apor­ta­ci­ons seran breus i sin­te­tit­za­ran allò més important a destacar. Hi  haurà escrits pen­jats al web de la FMRPC, en l'apar­tat de la Jor­nada.

Cons­ci­ents de la impor­tàn­cia i com­ple­xi­tat del tema només pre­te­nem situar els prin­ci­pals aspec­tes de tre­ball per poste­ri­ors debats i con­cre­ci­ons. Tots els mate­ri­als i dis­cus­si­ons esta­ran reco­llits al web i seran de lliure accés.

Rebeu una salutació cordial, 
Equip coordinador

FMRPC · Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

 

Acte d'homenatge Jubilacions Baix Llobregat

Mida de lletra:

Des dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat ens han fet arribar el reportatge gràfic de l'acte d'homenatge de les jubilacions del curs 2013-2014.

 

Ens és grat incorporar aquestes imatges al nostre web després d'haver tingut l'oportunitat de participar en aquest acte.

 

Acte d'homenatge jubilacions Baix Llobregat 2013-2014