Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
MANIFEST FMRPC TORNADA AL SETEMBRE \\\ RELLA
JUNTA
MANIFEST FMRPC TORNADA AL SETEMBRE
UN COMPROMÍS PER L'EDUCACIÓ PÚBLICAMANI­FEST FMRPC TOR­NADA AL SETEM­BRE

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
Divendres 26 de juny de 2020

UN COM­PRO­MÍS PER L'EDU­CA­CIÓ PÚBLICA

Pre­sen­ta­ció i con­text

Aca­bem un curs ben estrany, que ens ha tras­bal­sat i tras­to­cat en tots els sen­tits. Els pro­fes­si­o­nals de l'edu­ca­ció cre­iem que és impres­cin­di­ble posar el focus en la infàn­cia i la joven­tut i, més que mai, ade­quar l'edu­ca­ció al con­text social, mar­cat pel moment sani­tari actual que afecta de manera directa en la trans­for­ma­ció de l'escola.

Les neces­si­tats d'aquesta escola post pan­dè­mia en un con­text de "nova nor­ma­li­tat" pas­sen per la màxima pre­sen­ci­a­li­tat. Cal­drà fer una ava­lu­a­ció per saber el què ha sig­ni­fi­cat per a infants i joves tants dies sense ser-hi a les aules i així valo­rar les ade­qua­ci­ons neces­sà­ries, fomen­tant l'acom­pa­nya­ment i l'acció tuto­rial per com­pen­sar desi­gual­tats i acom­pa­nyar en el crei­xe­ment emo­ci­o­nal i social de l'alum­nat. Els esce­na­ris a casa han estat diver­sos i com­ple­xos, sobre­tot mar­cats per la pèr­dua de rit­mes i ruti­nes per part de l'alum­nat. Cal doncs res­ta­blir cir­cuits per gene­rar un acom­pa­nya­ment emo­ci­o­nal i ori­en­ta­dor i així recu­pe­rar apre­nen­tat­ges.

Els pro­fes­si­o­nals de l'edu­ca­ció hem tre­ba­llat i ens hem escar­ras­sat, per cer­car solu­ci­ons a situ­a­ci­ons fins ara impen­sa­bles. No hem pogut fer l'escola que volem i hem cor­ro­bo­rat, la impor­tàn­cia del vin­cle, de la pre­sen­ci­a­li­tat, del gest, de la mirada, de la com­pli­ci­tat, del grup, de l'equip... per apren­dre. L'edu­ca­ció és una tasca social, apre­nem junts, i això no ho pot subs­ti­tuir cap maqui­nari per molt sofis­ti­cat que sigui. L'edu­ca­ció és l'arte­sa­nia, del dia a dia, de les rela­ci­ons, cui­nant a foc lent els pro­ces­sos amb els nos­tres infants i joves.

És neces­sari un temps per pair tot el que està pas­sant, per poder extreure'n les lli­çons, els rep­tes i les opor­tu­ni­tats que ens aporta aquest temps de pan­dè­mia. Com qui diu, hem entrat a les cases de l'alum­nat de forma vir­tual i ens hem fet més cons­ci­ents dels con­di­ci­o­nants soci­als i fami­li­ars en què es tro­ben, sem­pre com­ple­xos i diver­sos.

El temps sense escola ha posat al des­co­bert les desi­gual­tats i ha incre­men­tat la ine­qui­tat en la infàn­cia. Durant el perí­ode de con­fi­na­ment hem cons­ta­tat la neces­sà­ria coo­pe­ra­ció entre els diver­sos agents soci­o­e­du­ca­tius per poder esta­blir una xarxa de suport que esti­gui pre­sent en moments difí­cils: la impor­tàn­cia de la tribu.

Hem de ser capa­ços de fer auto­crí­tica, amb com­pro­mís social i ètic envers la nos­tra feina, la d'edu­car. Durant aquest temps s'ha posat en qües­tió la nos­tra segu­re­tat i el nos­tre com­pro­mís social. El cert és que quan dei­xem de tenir la mirada posada en infants i joves, els seus drets i les seves neces­si­tats, es menysté la nos­tra acció edu­ca­tiva. Segu­ra­ment és quel­com que podem redre­çar, mal­grat la nos­tra tasca silen­ci­osa, del dia a dia, de l'art d'edu­car, sense fili­gra­nes però amb voca­ció de ser­vei públic, amb l'auto­no­mia de cen­tres que ens per­meti ade­quar al moment i les cir­cums­tàn­cies les deci­si­ons finals a pren­dre, mal­grat les direc­trius de vega­des poc clares i con­fu­ses.

És impor­tant que els pro­fes­si­o­nals de l'edu­ca­ció pren­guem la ini­ci­a­tiva, des del nos­tre ofici edu­ca­tiu i el nos­tre com­pro­mís ètic, i donem res­posta ade­quada als rep­tes als quals ens enfron­tem. Amb el ple con­ven­ci­ment que l'edu­ca­ció és un ser­vei públic essen­cial i, com a tal, ens hem de mobi­lit­zar i actuar.


És per això que expo­sem el sen­tit del nos­tre posi­ci­o­na­ment i MANI­FES­TEM QUE:

L'EDU­CA­CIÓ ÉS UN DRET FONA­MEN­TAL

L'edu­ca­ció pública és i ha de seguir esde­ve­nint un dret essen­cial. Els pro­pò­sits de l'edu­ca­ció són glo­bals i es desen­vo­lu­pen de forma inter­re­la­ci­o­nada.

Tenint en compte els drets de la Infàn­cia i el com­pro­mís ètic del pro­fes­so­rat, cal esta­blir totes les mesu­res sani­tà­ries, soci­als i edu­ca­ti­ves per fer una tor­nada el màxim pre­sen­cial pos­si­ble. Esta­blint els pro­to­cols i meca­nis­mes clars i asse­gu­rant els grups esta­bles, on la fun­ció tuto­rial serà indis­pen­sa­ble.


CAL DOTAR DE SEN­TIT LA TOR­NADA AL SETEM­BRE

Els ini­cis de curs han de par­tir d'una bona diagnosi i ava­lu­a­ció ini­cial per tal d'acom­pa­nyar emo­ci­o­nal i edu­ca­ti­va­ment a infants i joves. Gene­rant tran­quil·litat, con­fi­ança i sere­nor. Cal­drà doncs, tre­ba­llar més que mai coor­di­nats i en xarxa, amb el cen­tre i amb l'entorn, amb tots els pro­fes­si­o­nals que edu­quen per tal de ser una autèn­tica comu­ni­tat edu­ca­tiva, per tal de pre­veure pos­si­bles moments com­ple­xos i donar-los res­posta de forma asser­tiva i con­tun­dent. No podem obviar la nos­tra tasca edu­ca­tiva i l'admi­nis­tra­ció, a tra­vés dels ser­veis edu­ca­tius, EAP i ins­pec­ció ha d'acom­pa­nyar a fer-ho.

Tenim l'opor­tu­ni­tat de refer el què ente­nem per escola, per edu­ca­ció, els fona­ments antics i obso­lets algu­nes vega­des s'han tras­to­cat i tenim al davant el repte de refer-ho amb sen­tit, gene­rant grans comu­ni­tats que edu­quen dotant d'opor­tu­ni­tats edu­ca­ti­ves per a tot­hom des de la cor­res­pon­sa­bi­li­tat, trans­for­mant l'edu­ca­ció al que la soci­e­tat real­ment neces­sita. Fent-la més trans­ver­sal, coor­di­nada i posant el focus impres­cin­di­ble­ment en infants i joves, les seves neces­si­tats i la seva edu­ca­ció.


Amb tot això que recla­mem un seguit de:


CON­DI­CI­ONS PER AL CURS 20/21

Esta­blir acords per la màxima pre­sen­ci­a­li­tat
L'escola al setem­bre ha de ser pre­sen­cial. L'accés als recur­sos edu­ca­tius s'ha de fer amb una pla­ni­fi­ca­ció ter­ri­to­rial, per tal de pro­moure l'equi­tat per aten­dre infants i joves. Posar a dis­po­si­ció de la comu­ni­tat edu­ca­tiva els mate­ri­als, recur­sos i ins­tal·laci­ons. Garan­tint i apli­cant les mesu­res de salut, neteja i desin­fec­ció neces­sà­ries per­què siguin segurs. Gene­rar acords d'ús de les ins­tal·laci­ons per l'etapa obli­ga­tò­ria en el marc de plans ter­ri­to­ri­als és una res­pon­sa­bi­li­tat ine­lu­di­ble dels muni­ci­pis amb els cen­tres edu­ca­tius, calen cor­res­pon­sa­bi­li­tats per fer-ho efec­tiu al setem­bre.

Acom­pa­nya­ment a les famí­lies
Con­ti­nu­ant amb el com­pro­mís ètic vers la nos­tra tasca, el com­pro­mís amb les famí­lies amb les quals com­par­tim res­pon­sa­bi­li­tats edu­ca­ti­ves, ens cal estar atents i sen­si­bles a les difi­cul­tats que han sor­git o puguin anar sor­gint. Les famí­lies han de ser escol­ta­des abans de pla­ni­fi­car i pro­po­sar solu­ci­ons a la com­ple­xi­tat exis­tent, ela­bo­rant pro­pos­tes con­jun­tes que vagin en la millora del benes­tar, gene­rant con­fi­ança mútua i col·labo­ra­ció en la cons­truc­ció d'espais edu­ca­tius comuns.

Garan­tir la cura i l'acom­pa­nya­ment
El ple desen­vo­lu­pa­ment infan­til, mar­cat pels prin­ci­pis rec­tors de la Con­ven­ció dels Drets de la Infàn­cia, marca que hem d'ofe­rir el suport neces­sari per a desen­vo­lu­par les seves poten­ci­a­li­tats i capa­ci­tats (art.6). Per tant, ens hem de refe­rir a con­cep­tes físics, cog­ni­tius, soci­als i afec­tius, amb inter­de­pen­dèn­cia i amb el mateix nivell d'impor­tàn­cia, que només es poden desen­vo­lu­par en un entorn pro­tec­tor i segur.
Per tant, hem de fer dels cen­tres edu­ca­tius i de la comu­ni­tat edu­ca­tiva un entorn segur per la infàn­cia i l'ado­les­cèn­cia, garan­tint-ne el ple dret pel seu desen­vo­lu­pa­ment inte­gral, ofe­rint assis­tèn­cia i un ser­vei de qua­li­tat.
Esta­blir grups d'alum­nes més redu­ïts i amb un equip docent limi­tat - per garan­tir la tra­ça­bi­li­tat - ha de per­me­tre refor­çar un segui­ment tuto­rial molt indi­vi­du­a­lit­zat i dinà­mi­ques d'aula per tre­ba­llar el benes­tar emo­ci­o­nal. Cop­sar l'estat aní­mic dels infants i joves i de la con­vi­vèn­cia a les llars ens aju­darà a dis­se­nyar estra­tè­gies de cura, acom­pa­nya­ment i ges­tió emo­ci­o­nal de com s'ha vis­cut l'etapa de con­fi­na­ment.

Reduc­ció de ràtios i aug­ment de plan­ti­lles
El curs esco­lar 2020-2021 s'ha d'ini­ciar amb una bai­xada de ràtios en l'edu­ca­ció pública en tots els nivells edu­ca­tius, des d'infan­til fins a la uni­ver­si­tat. Els argu­ments són sani­ta­ris, però cal anar més enllà de la neces­sà­ria dis­tàn­cia social impo­sada per evi­tar la pos­si­bi­li­tat de pro­pa­ga­ció del coro­na­vi­rus, és essen­ci­al­ment per trans­for­mar l'edu­ca­ció pública en el que sem­pre ha hagut de ser una edu­ca­ció inclu­siva al ser­vei de bé comú, per a què ningú, efec­ti­va­ment, quedi enrere. Això implica l'habi­li­ta­ció de nous espais edu­ca­tius segurs per aten­dre als infants i joves.

Un aug­ment de la plan­ti­lla de cen­tre (pro­fes­so­rat, per­so­nal labo­ral, per­so­nal sani­tari, per­so­nal de neteja, etc.) i dels ser­veis edu­ca­tius com­ple­men­ta­ris (logo­pe­des, psi­co­pe­da­gogs, edu­ca­dors soci­als...) per res­pon­dre amb rapi­desa les difi­cul­tats de les famí­lies i de l'alum­nat pro­ducte del perí­ode de con­fi­na­ment i de la pro­funda crisi eco­nò­mica i social que es pre­veu a comen­ça­ment del curs vinent així com per resol­dre les exi­gents con­di­ci­ons de l'ense­nya­ment en línia o semi­pre­sen­cial.


Adap­tar el cur­rí­cu­lum amb visió de futur
Per tal d'enten­dre i adap­tar-nos als moments vis­cuts, els cur­rí­cu­lums s'han d'ajus­tar a la situ­a­ció del grup d'alum­nes pre­nent com refe­rèn­cia les com­pe­tèn­cies bàsi­ques i els apre­nen­tat­ges asso­lits. Els equips docents del cen­tre han d'esta­blir l'acom­pa­nya­ment i suport dels pro­fes­si­o­nals que s'aca­ben d'incor­po­rar per tal de fer-ho amb el màxim de garan­ties.

Pro­po­sem el suport edu­ca­tiu gene­ra­lit­zat com una fór­mula òptima per tre­ba­llar en aquests temps de man­can­ces i incer­te­ses. La detec­ció de les difi­cul­tats de l'alum­nat, la con­cre­ció de com­pe­tèn­cies, eines i tas­ques a rea­lit­zar per part dels equips docents i la coor­di­na­ció i segui­ment con­ti­nuat amb els edu­ca­dors de les aules d'estudi i suport, pot aju­dar a pal·liar algu­nes de les man­can­ces que es detec­tin.

Recla­mem refor­çar els pro­gra­mes edu­ca­tius fora d'aula
El valor de l'edu­ca­ció no lec­tiva dels pro­gra­mes d'edu­ca­ció a temps com­plet / Edu­ca­ció 360 que molts muni­ci­pis han ini­ciat con­jun­ta­ment amb aules/espais de suport edu­ca­tiu, poden esde­ve­nir eixos claus en la recu­pe­ra­ció i segui­ment de molts alum­nes que es tro­ben en difi­cul­tats a causa de cir­cums­tàn­cies molt diver­ses. Aquests espais han de con­tri­buir a l'èxit edu­ca­tiu dels infants i ado­les­cents, acom­pa­nyant en tas­ques esco­lars, refor­çant les com­pe­tèn­cies bàsi­ques, desen­vo­lu­pant hàbits i tèc­ni­ques d'estudi, sen­si­bi­lit­zant l'alum­nat vers la impor­tàn­cia de l'apre­nen­tatge i aju­dant als infants i ado­les­cents a asso­lir auto­no­mia en el pro­cés d'apre­nen­tatge.

Estem immer­sos en una trans­for­ma­ció pro­funda de les línies marc de què ente­nem per edu­ca­ció, remo­guda per la crisi actual, que ens ha de por­tar a plan­te­jar-nos, a banda de les adap­ta­ci­ons, un tre­ball de fons de com ha de ser el cur­rí­cu­lum per a l'etapa obli­ga­tò­ria, per a nosal­tres cab­dal per apro­fun­dir en la veri­ta­ble trans­for­ma­ció i ade­qua­ció de l'edu­ca­ció de pre­sent i de futur.

Tre­ba­llar en xarxa: auto­no­mia i inter­de­pen­dèn­cia
La com­ple­xi­tat de les situ­a­ci­ons que ens tro­bem ens obli­guen a coo­pe­rar amb tota la xarxa edu­ca­tiva ter­ri­to­rial. Espe­ci­al­ment amb els ajun­ta­ments, però també amb tota la xarxa d'agents i recur­sos edu­ca­tius, soci­als, fami­li­ars i veï­nals.
Els cen­tres edu­ca­tius i el pro­fes­so­rat conei­xem les urgèn­cies i neces­si­tats edu­ca­ti­ves dels seus alum­nes i famí­lies, i la manera d'aten­dre-les de la forma més efec­tiva i ade­quada.

Per això, la reo­ber­tura dels cen­tres ha de fer-se basant-se en el prin­cipi de l'auto­no­mia dels cen­tres i el seu ús res­pon­sa­ble, amb el tre­ball col·lec­tiu, el debat i la com­pli­ci­tat amb els claus­tres i la comu­ni­tat edu­ca­tiva. El tre­ball en equip, amb un lide­ratge par­ti­ci­pa­tiu serà clau per arri­bar a con­sen­sos neces­sa­ris per gene­rar con­fi­ança i inter­de­pen­dèn­cia per afron­tar els moments d'incer­tesa.

Aten­ció als equips docents
En aquests moments d'incer­tesa els equips de pro­fes­si­o­nals de l'edu­ca­ció han de sen­tir-se acom­pa­nyats per les admi­nis­tra­ci­ons i els ser­veis i recur­sos que en depe­nen. La ràpida reso­lu­ció de les inci­dèn­cies que es pro­dui­ran i l'efi­ci­èn­cia en l'acom­pa­nya­ment dels equips direc­tius gene­ren el clima de con­fi­ança neces­sari per garan­tir la qua­li­tat del ser­vei edu­ca­tiu.
És urgent ela­bo­rar els Plans de con­tin­gèn­cia i que aquests siguin vali­dats pels claus­tres i con­sells esco­lars. Cal conèi­xer la plan­ti­lla pel curs vinent i així pre­pa­rar els equips docents per ajus­tar cur­rí­cu­lums, rees­truc­tu­rar grups d'alum­nat i refor­çar les mides de segu­re­tat sani­tà­ria.
Cal també que les subs­ti­tu­ci­ons del per­so­nal docent no es demo­rin i es puguin resol­dre ràpi­da­ment evi­tant la desa­ten­ció de l'alum­nat i la con­ti­nu­ï­tat de la segu­re­tat sani­tà­ria.

Posar a punt el mate­rial i la for­ma­ció tele­mà­tica
L'expe­ri­èn­cia d'aquests mesos ha posat més en relleu que no estem pre­pa­rats per fer un ense­nya­ment tele­mà­tic òptim, i que mol­tes esco­les no tenen els recur­sos actu­a­lit­zats i neces­sa­ris. Jus­ta­ment aques­tes set­ma­nes s'ha evi­den­ciat que hi ha impor­tants lla­cu­nes en el tre­ball a dis­tàn­cia. Sense dei­xar de banda l'ano­me­nada "bretxa" digi­tal que genera desi­gual­tats.
És indis­pen­sa­ble revi­sar els recur­sos digi­tals que tenen els cen­tres i pre­veure una ges­tió ade­quada del què s'ha de rea­lit­zar en cas que pugui haver un tan­ca­ment total o par­cial d'algun cen­tre. Alhora cal inten­si­fi­car la for­ma­ció del pro­fes­so­rat per rea­lit­zar la seva tasca edu­ca­tiva amb meto­do­lo­gies tele­mà­ti­ques. Alguns cur­sos en for­ma­ció digi­tal docent han que­dat plens des del pri­mer moment, i cal­dria repli­car-ne més. Així mateix, cal pre­pa­rar a l'alum­nat per ser més autò­nom en l'ús d'aques­tes meto­do­lo­gies. Així com infor­mar i faci­li­tar la tasca de les famí­lies.

El Depar­ta­ment està fent tard
El pro­per curs s'ha de pre­pa­rar de manera espe­cial per­què, tal i com hem expo­sat, s'han de donar unes con­di­ci­ons espe­ci­als. I alhora aques­tes con­di­ci­ons només es poden donar a tra­vés d'un bon tre­ball d'equip, que ela­bori con­sen­sos i estra­tè­gies comu­nes. Per fer-ho cal temps i per això mani­fes­tem que al nos­tre parer el Depar­ta­ment està dila­tant massa el comu­ni­car les con­di­ci­ons que té pre­vis­tes pel curs vinent. No cal espe­rar que tot vin­gui deter­mi­nat pel Depar­ta­ment. Però per comen­çar a tre­ba­llar els cen­tres han de conèi­xer les ràtios i les plan­ti­lles del pro­per curs. El curs vinent comença aquest juny i els diver­sos equips han d'adap­tar les mesu­res a les con­di­ci­ons i taran­nàs de cada cen­tre.


A tall de corol·lari…

EL NOS­TRE COM­PRO­MÍS AMB L'EDU­CA­CIÓ DELS INFANTS I JOVES

El setem­bre ha d'anar bé, hem de fer escola i hem d'enfor­tir tots els ser­veis edu­ca­tius. Aquesta és la fita que desit­gem i, per res­pon­sa­bi­li­tat, hem d'asso­lir pel nos­tre alum­nat. Encara que sovint les cir­cums­tàn­cies, les mesu­res i el Depar­ta­ment no ens hi aju­din. Cal que sigui un curs ple­na­ment pre­sen­cial, de res­ta­blir vin­cles i dinà­mi­ques, de refer la comu­ni­tat i les com­pli­ci­tats amb les famí­lies. De rea­lit­zar una acció edu­ca­tiva per­so­na­lit­zada, ofe­rint acom­pa­nya­ment emo­ci­o­nal i suport edu­ca­tiu. Per fer-ho ens cal­drà molt de debat en els claus­tres, dià­leg i com­pro­mís dels equips docents, reno­var estra­tè­gies com­par­ti­des, i ree­la­bo­rar acti­vi­tats i cur­rí­cu­lums. Només ho podrem fer si ho fem col·lec­ti­va­ment, en equip. Molt pro­ba­ble­ment hau­rem de fer can­vis en la nos­tra manera de fer, en això ja en som mes­tres, i man­te­nir una ferma il·lusió reno­vada per fer front a les incer­te­ses que ens vagin apa­rei­xent.

Des dels Movi­ments de Reno­va­ció Peda­gò­gica de Cata­lu­nya, també hem patit aquest tras­bals i desa­jus­tos pro­du­ïts pels efec­tes de la pan­dè­mia de la covid. Hem pro­cu­rat, de tota manera, estar sem­pre al cos­tat dels i les docents i edu­ca­do­res i edu­ca­dors, fent-vos par­tí­cips de les nos­tres refle­xi­ons i pro­pos­tes que encara es poden tro­bar al nos­tre web. Ja sigui sobre el com­pro­mís amb l'edu­ca­ció en temps de coro­na­vi­rus, l'enfo­ca­ment del ter­cer tri­mes­tre i un final de curs amb sen­tit, la neces­si­tat d'un estiu edu­ca­dor, o amb pro­pos­tes tele­mà­ti­ques per aju­dar i acom­pa­nyar durant aquest perí­ode, pro­mo­vent con­ver­ses peda­gò­gi­ques en línia i par­ti­ci­pant d'espais com­par­tits amb el Con­grés d'Edu­ca­ció Pública, l'Edu­ca­ció 360 i el Con­sell Esco­lar de Cata­lu­nya.

Aquest curs vinent serà, d'entrada, també espe­cial. S'ha de pre­pa­rar a cons­ci­èn­cia, i comença ja aquest juny. És per això que volem com­par­tir i col·labo­rar amb vosal­tres la pre­pa­ra­ció d'aquest nou curs. Tra­di­ci­o­nal­ment els Movi­ments de Reno­va­ció Peda­gò­gica ofe­ríem fer-ho des de les Esco­les d'Estiu. A causa de les mesu­res de la Covid no es podran rea­lit­zar pre­sen­ci­al­ment, tot i que la majo­ria ja esta­ven pràc­ti­ca­ment pre­pa­ra­des. Per això els Movi­ments de Reno­va­ció Peda­gò­gica de Cata­lu­nya hem fet l'esforç d'ofe­rir con­jun­ta­ment l'Escola d'Estiu 2020 sota l'encap­ça­la­ment del "Sen­tit de l'Edu­ca­ció" de forma en línia i gra­tu­ïta per a tot­hom, a més dels cur­sos més espe­cí­fics de cada ter­ri­tori. L'oferta en obert i gra­tu­ïta comen­çarà el dia 1 i 2 de juliol amb una taula rodona cada dia i la set­mana següent, del 6 al 10 de juliol, es podran rea­lit­zar dues acti­vi­tats cada dia, una de matí i una altra de tarda. Amb tot, alguns ter­ri­to­ris també han acon­se­guit la infra­es­truc­tura per refer-les digi­tal­ment i per tant, les hem con­nec­tat. Us con­vi­dem viva­ment a par­ti­ci­par-hi!

Que tin­gueu un bon estiu edu­ca­dor i repa­ra­dor, i ener­gia edu­ca­tiva con­cen­trada per comen­çar el prò­xim curs que serà dur, però unint esfor­ços i amb molta col·labo­ra­ció ens en sor­ti­rem!