Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
+ FOTOS
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020 \\\ RELLA
RECOMANEM
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES ESTIU 2020
XERRADES VIRTUALS A LES ESCOLES D'ESTIU DE LA FMRPC ESTIU 2020


ESCOLA D'ESTIU 2020: OFERTA CONJUNTA DEL 6 AL 10 DE JULIOLPRIMERA TROBADA 1 de juliol de 2020: veure enllaç

SEGONA TROBADA 2 de juliol de 2020: veure enllaç


ENLLAÇ A LES XERRADES DE LES ESCOLES D'ESTIU DE LA FMRPC

XERRADES ESCOLA D'ESTIU ROSA SENSAT
de 10 a 11 del mati

dilluns 6 de juliol:

INGRID GUARDIOLA:
"Ampliar el camp semàntic a través de les imatges en un món confinat." ENLLAÇ XERRADA

dimarts 7 de juliol:

DIGNA COUSO I CARME GRIMALT:
"El posicionament de l'alumnat en l'àmbit STEM des d'una perspectiva d'equitat i gènere" .ENLLAÇ XERRADA

dimecres 8 de juliol:

MIREN ETXEZARRETA:
" L'economia de la crisi que estem vivint i la seva incidència en l'educació". ENLLAÇ XERRADA

dijous 9 de juliol:

BEGOÑA ROMAN:
" Educar des de i per a la incertesa: reflexions des de l'ètica" ENLLAÇ XERRADA

divendres 10 de juliol:

YAYO HERRERO:
"Abordar la emergencia civilizatoria tras el Covid-19: retos y aprendizajes". ENLLAÇ XERRADA


OFERTA EES­TIU 2020 #EES­TIU20 (VIR­TUAL)
Fede­ra­ció de Movi­ments de Reno­va­ció Peda­gò­gica de Cata­lu­nya


Hem ela­bo­rat una escola d'estiu con­junta per a tota Cata­lu­nya, amb la par­ti­ci­pa­ció de tots els MRP des de la FMRPC amb una pro­posta de debats i con­fe­rèn­cies que s'ofe­ri­ran durant els pri­mers dies de juliol. Aquests espais gra­tu­ïts i oberts a tot­hom van rela­ci­o­nats amb la situ­a­ció actual i el sen­tit de l'edu­ca­ció avui i com hem d'ento­mar la tor­nada a l'escola. Cada un dels actes pro­po­sats tenen un enllaç (ho teniu en els arxius adjunts al post).

Set esco­les d'estiu han trans­for­mat la seva pro­posta en una escola d'estiu vir­tual, cer­ti­fi­cada pel Depar­ta­ment d'Edu­ca­ció, a la qual us hi podeu matri­cu­lar seguint el pro­ce­di­ment i infor­ma­ci­ons* que tro­ba­reu a les pàgi­nes webs. En un fort sen­ti­ment fede­ra­tiu, aques­tes esco­les d'estiu ens ofe­rei­xen part de les seves acti­vi­tats a tots els MRP de Cata­lu­nya. En temps d'incer­tesa sen­tir-nos soli­da­ris ens enfor­teix.

LLIS­TAT DE LES EE VIR­TU­ALS:

-55 Escola d'Estiu de Rosa Sen­sat
-MRP Ter­res de l'Ebre
-22 Escola d'Estiu ACTE
-41a Escola d'Estiu [Vir­tual] del Maresme
-16a Escola d'Estiu de l'Edu­ca­ció de Per­so­nes Adul­tes, Edu­ca­dults/es
-41a Escola d'Estiu Vallès Occi­den­tal (1a Escola Estiu Vir­tual)
-37a Escola d' Estiu Urgell-Segarra

*En el moment de la ins­crip­ció si estàs asso­ciat/da a algun movi­ment o àmbit de la Fede­ra­ció gau­di­ràs del mateix des­compte que rep el soci/a del movi­ment orga­nit­za­dor.

Escola d'Estiu, Ara més que mai, us espe­rem a totes i a tots!